Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

El matí del dia 19 de juny a Sumacàrcer tenia cita amb el III Tri­at­lo de Sumacàrcer, orga­ni­tzat per Tri­fit­ness 31, Ajun­tament de Sumacàrcer, Car­reras pop­u­lares i tri­atlo comu­ni­tat valen­ciana. Gran expectació i par­tic­i­pación amb una orga­ni­zación impeca­ble i un clima prop­i­ci per a esta dura prova.

III Triatlon Sumacàrcer

(Imá­gen Fotomàs )

El resul­tat de la prova ha sigut el següent:

clasificacion masculina III triatlon

clasificacion femenina III triatlon

(Imá­genes de tri​at​loncv​.org)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

L’incendi que es va declarar en la vesprada del dime­cres 16 de juny a la local­i­tat de Bol­bait, ens ha deixat un paisatge des­o­lador. Després d’haver sigut esta­bil­itzat (segons el Cen­tre de Con­trol sit­uat a la població de Anna) a les 13:00 h. apróx­i­mada­ment, dos hores després el vent va can­viar i va començar a cre­mar la muntanya, en direc­ció a Sumacàrcer.

ZONA QUEMADA WEB GEn total han sigut 1.535 hec­tàrees cre­mades. En roig el ter­reny cre­mat el primer dia, en grog l’avanç del foc el segon dia.
· Punxa en l’imatge per agrandar la ·

Amb la caiguda de la inten­si­tat de la llum del dia, els mit­jans aeris es van haver de reti­rar, que­daven diverses brigades, bombers, la UME i vol­un­taris per a detindre l’avanç del foc. La nit va resul­tar molt llarga, les flames avançaven i des de la població es veia una gran resplen­dor rogenca.

El Cen­tre de Con­trol es va desplaçar a la con­tor­nada del mag­a­tzem de Dion­i­sio. Amb les primeres llums i amb el suport sol·licitat en la vesprada nit del dijous, van començar les labors con­tra l’incendi per via aèria, acon­seguint estabilitzar-​ho i final­ment controlar-​ho.

Han sigut diverses veg­ades les que hem estat exposats al temut foc; l’incendi provo­cat que es va ini­ciar en la font de la teula i que va arrasar en 1977 els nos­tres espais nat­u­rals més preats, els incendis que diverses veg­ades van cre­mar les muntanyes d’Antella que con­fron­ten amb el nos­tre poble, l’incendi de Cortés que va poder ser fre­nada en el mateix bar­ranc del morteral.

Cal tin­dre molt aten­ció amb les cremes en èpo­ques de calor, seques i amb vent. Si ho fem, tenim molt guanyat per a pro­te­gir i cuidar el nos­tre entorn.

I per a final­itzar, donar les grà­cies més sin­ceres a tots els que vol­un­tàri­a­ment o per motius del seu tre­ball, exposen con­tínu­a­ment les seues vides per a garantir-​nos ben­es­tar, segure­tat i ecologia.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

premis palmera.guardonats

El diss­abte 11 de juny, en la plaça de l’ajuntament, amb una ambi­entació a l’altura del que esta acte mereix, es va cel­e­brar l’entrega de premis del la I Gala Premis Palmera, instau­rada per l’Excm. Ajun­ta­ment, amb la final­i­tat de pre­miar per­son­at­ges o asso­cia­cions que han desta­cat en alguna de les facetes pre­mi­ades, por­tant el nom de Sumacàrcer allí on tenen la seua activitat.

Leer más: Entrega de Premis I Edi­ció Premis Palmera

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

premis palmera

L’Ajuntament de Sumacàrcer ha pos­sat en marxa uns premis anom­e­nats «Premis Palmera». Ací vos deixem l’informació pub­li­cada al respecte en el Face­book de l’Ajuntament.

«L’Ajuntament de Sumacàrcer, fent-​nos ressò de les pro­postes d’algunes asso­cia­cions, ha posat en marxa un nou esde­veni­ment a Sumacàrcer. Es tracta de la primera edi­ció d’uns premis, que hem decidit anom­e­nar Premis Palmera, evo­cant d’eixa man­era a la desa­pareguda palmera, sím­bol d’unió que for­mava part d’eixa imatge tan rep­re­sen­ta­tiva del nos­tre poble.

Els Premis Palmera, per tant, no són més que un reconeix­e­ment que el poble vol fer a eixes per­sones que amb el seu tre­ball i ded­i­cació han desta­cat en deter­mi­nats àmbits de la cul­tura, l’esport o qual­sevol altra ves­sant, por­tant el nom de Sumacàrcer per tot arreu.

Esta primera edi­ció, sense dubte, va a ser la més com­pli­cada de real­itzar, perquè són molts els que, fent memòria, es mereixen un reconeix­e­ment públic. No obstant, esperem poder cel­e­brar moltís­simes més edi­cions d’aquest premi i poc a poc donar les grà­cies a tots els que d’una man­era o altra són mereixe­dors de rebre’l.

Per a enguany, l’Ajuntament de Sumacàrcer ha decidit pre­miar a 5 per­sones o col·lectius en les cat­e­gories de cul­tura, edu­cació i esports que en els prop­ers dies us anirem comunicant.»

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 7 de 26

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba