Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Sopar i concert en benefici de l'Ermita

L’Associació d’Amics de l’Ermita organ­itza un sopar benèfic en favor de la recon­struc­ció de l’Ermita el diss­abte 22 d’abril en el local de la soci­etat, després en l’esglèsia tin­drà lloc un con­cert a car­rec dels cors de Paterna «CODA» y «Xúquer» de Sumacàrcer.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Les vis­ites turís­tiques organ­itzades pel Con­sorci de la Rib­era a través del seu pro­grama Entre Comar­ques tin­drà aque­sta set­mana a Llom­bai, Beni­faió i Sumacàrcer com a pro­tag­o­nistes.

A Sumacàrcer s’arribarà diu­menge i es vis­i­tarà el pat­ri­moni arqui­tec­tònic i es farà una ruta fluvial.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Marató fotografic del patrimoni de sumacàrcer

Con­curs fotografic mati­nal organ­itzat per AFO­S­UMA amb premis…de 200€ i una nit a la casa rural» vora el riu». fotografies real­itzades el mateix dia per un recor­regut (casc antic del poble).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

apadrina-un-valencia
ipone-284
coro-de-la-generalitat-valenciana-770x419
16832031102120957659693661840287422852226810n
popscorn03
254065logoslide-enero-melomans-licencia-para-cantar-teatro-flumenclaim
dot-alfredo-company-3

L’Ajuntament informa que ja tenim la PRO­GRA­MACIÓ CUL­TURAL per al 2017. Esperem que la dis­fru­teu moltís­sim i no deixeu escapar cap ocasió d’anar al nos­tre Teatre.

- 23 d’abril: Apad­rina un valen­cià. amb Fer­ran Gadea

- 20 de maig: Gènesi. 20é aniver­sari del Grup de Balls Pop­u­lars de les Folies.

- 11 de juny: El sopar dels idiotes. «Una de les mil­lors ver­sions d’una comè­dia que no passa de moda». Joan Car­les Martí, Lev­ante EMV. «Un extra­or­di­nari muntatge, amb molt bon ritme, estu­di­ades situa­cions còmiques, impeca­ble ges­tu­al­i­tat i una labor actoral bril­lan­tís­sima». Nel Diago, Cartel­era Turia.

- 8 de juliol: Cor de la Gen­er­al­i­tat. Una de les mil­lors agru­pa­cions corals del país, visita Sumacàrcer per oferir-​nos el seu reper­tori d’Òpera i Sarsuela.

- 30 d’agost: Assump­ció. L’actriu Lola Moltó inter­preta Assump­ció. Una dóna que no és qui es pen­sava que era, o no vol ser qui és, o més bé no li agrada en qui s’ha convertit.

- 4 de setem­bre: Pops Corn. Maduixa Teatre pre­senta el seu espec­ta­cle «Pop “s Corn», un con­cert musi­cal que comença sent tan sols un joc en par­tic­i­par en una prova de selec­ció per a un con­curs de la ràdio, deriva en una autèn­tica festa-​concert amb una quinzena de cançons i veu en directe . Una sen­zilla i sim­pàtica trama on tot el públic es diver­tirà, can­tarà i bal­larà amb els pro­tag­o­nistes d’aquest nou grup musical.

- 8 d’octubre: 004. Licen­cia per a can­tar. Melo­mans pre­senta 004. Llicèn­cia per can­tar: la pro­posta inde­pen­dent de qua­tre músics valen­cians que en qüestió de mesos con­clouran el Grau Supe­rior de cant repar­tits entre el Con­ser­va­tori Supe­rior de Música Mestre Rodrigo i el Musikene de Sant Sebastià. 004. Llicèn­cia per can­tar, el títol i imatge ja imbueixen l’espectador en un con­text de par­a­digmes del cin­ema i melodies pop­u­lars, embasta amb perí­cia temes de Queen fins Lady Gaga, de Los Secre­tos a Ser­rat, o des Elvis Pres­ley fins Christina Aguil­era, Raphael , David Bis­bal o Tequila.

- 26 de novem­bre: Recital de Sar­suela. A l’Auditori municipàl tinrà lloc este recital per als amants del gen­ero chico.

- 23 de desem­bre:DOT”. DOT és un sor­pre­nent espec­ta­cle en què dansa, teatre, música i noves tec­nolo­gies es com­bi­nen per oferir un tren­ca­closques màgic en el qual tot és pos­si­ble. El 2015, DOT acon­segueix el premi MAX com a mil­lor espec­ta­cle infantil.

Tota l’informació a http://​www​.sumacarcer​.es

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 3 de 26

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba