Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Man­co­mu­ni­tat de la Rib­era Alta Enti­tat Suprana­cional amb Seu a Alzira que ofer­eix difer­ents serveis man­co­mu­nats. C/​José Dolz,2 Tel: 962 414 142 Fax. 962 414 172


Juz­gado de Paz Plaça Major, nº 1

Sec­re­taria: Mª Dia­mar Mar­torell Pons Horari d’atenció al públic: Dimarts i Dijous de 8 a 11 hores. Tel: 655669958.


Escuela Infan­til Munic­i­pal «El Xùquer» Aten a xiquets i xiquetes d’un a tres anys. Amb una mes­tra i una tèc­nic supe­rior amb l’especialitat d’Educació Infantil.

Car­rer del Franc, nº 2

Mes­tra: Inmac­u­lada Canet

Tèc­nica Supe­rior Edu­cació Infan­til: Vicen Navarro Horari: De dil­luns a diven­dres, de 9 a 13 i de 15 a 18 hores.


Cole­gio Público de Edu­cación Infan­til y Primária C/​Del Franc Tel: 962 974 225 Fax. 962 595 53


Con­sul­to­rio Médico Plaça del País Valen­cià, 3

Tel: 962 595 240 Fax. 962 595 531


Ayun­tamiento de Sumacàrcer Plaça Major, 1

Tel: 962 595 280 650 145 010 Fax. 962 595 531 Esta direc­ción de correo elec­trónico está siendo pro­te­gida con­tra los robots de spam. Nece­sita tener JavaScript habil­i­tado para poder verlo.


Con­sulta ATS Plaça del País Valen­cià, 3 Tel: 962 596 002 Fax. 962 595 531

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Ir arriba